< návrat zpět

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
1. Provozní doba
ŠD je v provozu ráno od 6:00 hodin. Školní družinu navštěvují přihlášení účastníci, ale také žáci, kteří dojíždějí do školy autobusy. Ti mohou vstupovat do školní budovy nejpozději v 7:20 hod. Ranní provoz ve školní družině končí v 7:40 hodin, kdy žáky vychovatelka odvádí do šaten.
Odpolední provoz začíná v 11:45 a trvá do 15:15 hodin.
2. Umístění školní družiny
Školní družina používá 3 klubovny, které jsou určeny pro činnost školní družiny a jsou umístěny v mimoškolním pavilonu.
3. Způsob přihlašování žáků do školní družiny
Do školní družiny se přijímají přednostně žáci od 1. do 5. třídy, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnaní. Dojíždějící žáci mohou v případě nutnosti navštěvovat ŠD do doby odjezdu prvního autobusu až do 9. třídy. Rodiče přihlašují žáky před začátkem školního roku nebo v případě nutnosti (např. nástup rodičů do zaměstnání) během školního roku. Žák navštěvuje ŠD až po schválení platné přihlášky, ve které jsou řádně vyplněny všechny požadované údaje. V průběhu roku mohou zákonní zástupci žáka ze ŠD odhlásit.
Žák může být ze školní družiny vyloučen za porušení školního řádu nebo vnitřního řádu ŠD.
4. Podmínky docházky
Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost musí rodiče omluvit. Omlouvání žáků se řídí pravidly školní řádu školy (písemná omluvenka, vyzvednutí žáka rodiči osobně). Na telefonické omluvenky nelze brát zřetel. V případě potřeby lze využít SMS zprávy na mobil školní družiny: 724 398 340. (Tuto variantu lze využít jen v případě, že nastane neplánová změna v odchodu dítěte a nebylo možné předem napsat písemnou omluvenku. Zákonní zástupci odpovídají za to, aby jejich telefonní číslo nebylo zneužito jinou osobou.)
Dle školního řádu se ve školní družině nevypracovávají domácí úkoly.
5. Zajištění bezpečnosti
Žáci se řídí pravidly Školní řádu, Řádem školní družiny, Vnitřním řádem školní družiny a dodržují bezpečností předpisy.
6. Ustanovení o platbách
Poplatek je stanoven na 100,- Kč za měsíc. Je strháván z účtu měsíčně společně s obědy a to vždy měsíc předem. Pouze za září se vybírá dohromady s poplatkem za říjen. V případě, že žák nechodí na obědy, platí poplatek hotově a to nejpozději do 15. dne v měsíci.
7. Příchody a odchody žáků školní družiny
Z ranní družiny žáky odvádí vychovatelka k šatnám. Po obědě žáci přicházejí do ŠD ze školní jídelny sami a nesmí se zdržovat na chodbě ani v šatně. Ze ŠD odcházejí děti dle času uvedeného v přihlášce nebo si je rodiče vyzvedávají osobně. Provoz školní družiny končí v 15:15 hodin s odchodem posledních žáků. Nad žáky, kteří odcházejí v 14:00 hod. a v 15:00 hod. hodin dohlíží vychovatelka. Zodpovědnost vychovatelky končí řádným odchodem dítěte z budovy.
8. Pitný režim
Žákům je vařen ve školní jídelně čaj či připravován ovocný džus, který mohou po celý pobyt ve školní družině pít. Žák si nosí vlastní láhev.
9. Užívání dalších prostor
Školní družiny mohou ke své činnosti využívat mimo školní družiny další prostory ve škole např. tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyňku, keramickou dílnu, respirium školy, zahradu a školní hřiště.
10. Postup vychovatelek v případě nevyzvednutí žáka zákonnými zástupci do stanovené doby
Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby rodiči nebo jiným zákonným zástupcem, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na písemné přihlášce žáka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, vychovatelka kontaktuje vedení školy a pak Policii ČR, popř. OSPOD, kteří zajistí spojení se zákonnými zástupci, případně zajistí azylové lůžko. Viz Doporučení MŠMT č. j. MSMT-36418/2015.
Opakované nevyzvednutí žáka zákonnými zástupci může vést k vyloučení žáka ze školní družiny.
11. Dočasné umístění nepřihlášených žáků do školní družiny
Do školní družiny mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří čekají na kroužky nebo mají přerušené vyučování. Žáky, kteří čekají v ŠD na začátek kroužku či další zájmovou činnost, si musí vyzvedávat vedoucí kroužků, LŠU apod. ve školní družině. Za cestu dítěte do kroužku a zpět nenese vychovatelka odpovědnost.
12. Pravidla styku s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)
Rodiče se mohou s vychovatelkami setkat individuálně po ústně nebo po předem telefonicky domluvené schůzce a to vždy v době, kdy vychovatelka nemá na starost jiné žáky.
Kontakt na mobilní telefon ŠD 724 398 340 nebo telefon 384 490 020.

Činnost ŠD se řídí vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb., šk. zákonem 561/2004 a dalšími platnými zákony.